Paňovský dogtreking - 10, 25, 50, 80 km

Výsledky, foto, reportáž tu.

 

Chystaný dogtreking - 10, 20, 40, 80 km

Pozrite si info a foto krajiny.

 

Relaxačný paňovský dogtreking

Perfektná partia trekerov. Krásne prostredie. Balzamček na dušu. Info a výsledky tu.

 

Strelený“ paňovský dogtreking

29.6.2010

29.júna o 7.30 sa mobil zbláznil. V priebehu štvrť hodiny volalo 15 ľudí a všetci niečo v tom zmysle: „Ahoj Dani, bude dogkrek? Je hrozná búrka.“ Tú búrku nad Košicami som videla i ja z Paňoviec. U nás pršalo, ale nie tak hrozne, ako v Košiciach. Blesky, tresky a na jazere vraj prietrž mračien. Pokračovanie tu.


»

VÝROKY SLÁVNYCH III.


You think dogs will not be in heaven?

I tell you, they wil be there long before any of us.

(Robert Louis Stevenson)

Myslíte si, že psi nebudú v nebi?

Poviem Vám, budú tam skôr ako ktokoľvek z nás.

......................................................................................................

The gift which I am sending you is called a dog, and is in fact the most precious and valuable possession of mankind.

(Theodorus Gaza)

Dar, ktorý ti posielam sa volá pes a je to najvzácnejšie a najcennejšie vlastníctvo ľudstva.

...........................................................................................

Dogs are not our whole life, but they make our lives whole.

(Roger Caras)

Psi nie sú naším celým životom, ale robia naše životy plnšími.

...................................................................

DOG, n.A kind of additional or subsidiary Deity designed to catch the overflow and surplus of the world s worship.

(Ambrose Bierce, the Devil´s Dictionary)

Pes, druh ďalšieho alebo príbuzného božstva, vytvorený aby zachytil prebytok a nadbytok svetovej úcty.

..........................................................................

Every boy should have two things: a dog, and a mother willing to let him have one.

(Anonymous)

Každý chlap by mal mať dve veci: psa a matku, ktorá mu dovolí mať psa.

......................................................................................................................................................

A dog has the soul of a phisopher.

(Plato)

Pes má dušu filozofa.

................................................................................................................................................

No one appreciates the very special genius of your conversation as dog does.

(Christopher Morley)

Nikto nedocení špeciálne nadanie tvojho rozhovoru tak ako pes.

.............................................................................................................................................

Man is troubled by what might be called the Dog Wish, a strange and involved compulsion to be as happy and carefree as a dog.

(James Thurber)

Ľudia sú ustarostení tým čo môže byť nazývané psím želaním, zvláštne a komplikované nutkanie byť taký šťastný a opatrný ako pes.

........................................................................................................................................

He is your friend, your partner, your defender, your dog.

You are his life, his love, his leader. He will be yours, faithful and true, to the last beat of his heart. You owe it to him to be worthy of such devotion.

(Anonymous)

On je tvoj priateľ, tvoj partner, tvoj dôverník, tvoj pes. Ty si jeho život, jeho láska, jeho vodca. On ti bude, verný a oddaný, do posledného tlkotu srdca. Dĺžiš mu to, že si si zaslúžil takúto oddanosť.

..........................................................................................................................................

The one absolute, unselfish friend that man can have in this selfish world-the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous-is his dog...He will kiss the hand that had no food to offer, he will lick the wounds and sores that come in encounter with the roughness of the world.... When all other friends desert, he remains.

(George G.Vest)

Jediný absolútne nesebecký priateľ, akého človek kedy mal v jeho sebeckom svete- jediný, ktorý ho nikdy neopustí, jediný, ktorý nikdy nedokazuje nevďačnosť alebo nespoľahlivosť je pes. Pobozká ruku, ktorá mu neponúka žiadne jedlo, oblíže rany a bolesti, na ktoré narážame pri stretnutí s hrubosťou sveta. Keď všetci ostatní priatelia odchádzajú on ostáva.

.........................................................................................................................................

Histories are more full of examples of the fidelity of dogs than of friends.

(Alexander Pop)

V histórii je viac príkladov vernosti psov ako ľudí.

............................................................................................................................................

No matter how little money and how few possessions you own, having a dog makes you rich.

(Louis Sabin)

Nezáleží koľko málo peňazí a koľko málo majetku vlastníš, ak vlastníš psa si bohatý.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

YmI3Y